Regulamin Sklepu Internetowego Polish For You

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów i usług przez Karolinę Sołtowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Polish For You Karolina Sołtowska w sklepie internetowym na stronie internetowej Polish For You www.polishforyou.eu (zwanym dalej Sklepem).
 2. Właścicielką Sklepu jest Karolina Sołtowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Polish For You. Karolina Sołtowska, ul. Jeleniogórska 1/3i lok.121, 60-179 Poznań, NIP: 7772660361, e-mail: kontakt@polishforyou.eu, zwana dalej Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym możliwa jest sprzedaż także poza granicami Polski. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty lub Usługi posiadają formę fizyczną, elektroniczną lub są świadczone zdalnie, chyba, że strony uzgodnią inaczej lub zostanie to wyraźnie zaznaczone w opisie Produktu/Usługi. 
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@polishforyou.eu

II DEFINICJE

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług, towarów lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez przedsiębiorcę. 
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 4. Konsument– Klient będący osobą fizyczną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonuje zakupów, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93).
 5. Koszyk – funkcja Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także za pomocą której Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość Produktów lub Usług, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.
 6. Newsletter – e-maile wysyłane przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta lub Użytkownika, za jego zgodą, mogące zawierać informacje handlowe dotyczące aktualnej i przyszłej oferty Sprzedawcy.
 7. Produkty – produkty Sprzedawcy, prezentowane i możliwe do zakupienia w Sklepie, w tym w szczególności e-booki (mogące zawierać również dodatkowe poza tekstem pliki np. mp3).
 8. Regulamin– niniejszy regulamin.
 9. Sklep Internetowy (Sklep)– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem: https://www.polishforyou.eu, gdzie Klienci mogą dokonywać zakupu Produktów, które są tam prezentowane.
 10. Sprzedawca –  Karolina Sołtowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Polish For You. Karolina Sołtowska,  ul. Jeleniogórska 1/3i lok.121, 60-179 Poznań, NIP: 7772660361, e-mail: kontakt@polishforyou.eu
 11. Umowa – umowa sprzedaży zamówionego Produktu (Produktów) zawarta między Klientem a Sprzedawcą on-line, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem.
 13. Usługi – Usługi lub pakiety Usług świadczone przez Sprzedawcę we wskazanych lub uzgodnionych z Klientem terminach, prezentowane i możliwe do zakupienia w Sklepie, w szczególności kursy online, webinary, szkolenia i warsztaty, szczegółowo opisane w Sklepie. 
 14. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie Usług przez Sprzedawcę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem.
 15. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

III Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:
 1. informacje związane z działalnością Sprzedawcy, w tym prezentację asortymentu Sklepu Internetowego, umożliwienie dokonywania zakupu Produktów i Usług, prezentację osoby i szkoły Sprzedawcy oraz świadczonych przez niego usług,
 2. treści informacyjne i marketingowe w formie Newslettera – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na wysyłanie mu Informacji Handlowych drogą elektroniczną (tzw. zapisania się na Newsletter) w formularzu dostępnym w Sklepie.
 3. realizowanie zamówień Klientów na Produkty i Usługi, wykonywanie Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usług.
 4. Rozpoczęcie korzystania z usług za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony:
 1. w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1 lit. a  w chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu,
 2. w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1 lit. b  w chwili zapisania się na Newsletter przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Powinien w takim wypadku kliknąć na link otrzymywany w każdej wiadomości o rezygnacji z subskrypcji Newslettera,
 3. w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1. lit. c po złożeniu Zamówienia na Produkt(y) lub Usługi.
 4. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń: 
 1. dobrowolnie przystąpiłem/am do korzystania z usług Serwisu,
 2. dane podane przeze mnie w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą,
 3. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy związanych z realizowanymi poprzez Sklep usługami oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług wynikającą z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie dostawcy internetu, operatora sieci komórkowej, uszkodzenia urządzenia, prac serwisowych lub następstw siły wyższej lub działań osób trzecich itp. oraz zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Sklepu. Przerwy będą trwać nie dłużej niż kilka godzin. Awarie mogą trwać dłużej niż kilka godzin. Sprzedawca zobowiązuje się, że niezwłocznie przystąpi do usuwania awarii tak, aby Użytkownik mógł w jak najszybszym terminie korzystać ze Sklepu. Użytkownik nie może zgłaszać do Sprzedawcy żadnych roszczeń związanych z przerwą w dostępności Serwisu, jeżeli jest ona spowodowana awarią lub przerwą serwisową. O przerwach serwisowych i awariach Sprzedawca będzie informował, o ile będzie to technicznie możliwe.
 5. Wszelkie treści oraz wizerunki graficzne Sklepu, w tym zdjęcia, stanowią własność intelektualną Sprzedawcy oraz podlegają ochronie prawnej. Wszystkie nazwy Produktów są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione prawem własności przemysłowej. Sprzedawca zastrzega możliwość skorzystania z drogi sądowej w przypadku stwierdzenia naruszenia swoich praw autorskich. 
 6. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu przez Użytkownika niezbędne jest:
 1. posiadanie dostępu do internetu,
 2. zainstalowanie przeglądarki internetowej,
 3. włączenie obsługi javascript,
 4. zaakceptowanie plików cookies. 
 5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość oraz elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z internetu może wiązać się z ryzykiem szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń w sieci internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu  Klienta wirusami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celu dokonania zmian.

IV Składanie zamówień

 1.  Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania.  Aby dokonać zakupu w Sklepie, Klient musi mieć ukończone 18 lat. 
 2. Na stronach internetowych Sklepu zawarte są informacje o Produktach i Usługach wraz z ich cenami.  Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. Ceną wiążącą i ostateczną Produktu lub Usługi jest cena w momencie składania Zamówienia przez Klienta. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów i Usług znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów i Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 4. Klient może dokonać zakupu Produktu lub Usługi przez Złożenie Zamówienia. Zamówienie i zawarcie Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług uwarunkowane jest wypełnieniem przez Klienta, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail lub/oraz adresu pocztowego), zaznaczeniem wybranej formy płatności i dostawy, a także potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego.
 5. Wybór Produktów lub Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka i kliknięcie odpowiedniego przycisku „Kup” pod wybranym Produktem lub Usługą, a Zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie danych wskazanych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Zamów”. 
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz podanie wymaganych do realizacji Zamówienia danych osobowych. 
 7. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wybranych Produktów i Usług w Koszyku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
 9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera informacje dotyczące: 
 1. przedmiotu zamówienia (zamawiane Produkty lub Usługi);
 2. ceny jednostkowej  zamówionych Produktów lub Usług; 
 3. łącznej kwoty do zapłaty za całość Zamówienia;
 4. wybranej metody płatności.
 5.  Złożenie Zamówienia  przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy.
 6.  Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za produkty za pośrednictwem systemu Przelewy 24 lub PayPal.  Po opłaceniu zamówienia nastąpi powrót na stronę Sklepu. Po otrzymaniu przez Klienta drogą e-mail potwierdzenia opłacenia transakcji należy odświeżyć stronę Sklepu, a zakupione Produkty będą dostępne do pobrania. 
 7.  Po opłaceniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazane konto e-mail „Potwierdzenie Zamówienia” wraz z rachunkiem i z Produktem, a w przypadku Usług otrzymuje również formularz, który należy wypełnić i odesłać na podany adres e-mail (kontakt@polishforyou.eu).
 8.  W przypadku Produktów mających formę elektroniczną (e-booki, kursy online, webinary, nagrania itp.) Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – w tym wypadku Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. 
 9.  W przypadku pozostałych Usług innych niż opisane w pkt 13 powyżej, wraz z rachunkiem Sprzedawca wysyła Klientowi informację o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy oraz wzorze formularza odstąpienia od Umowy (w przypadku Klientów będących Konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą).  
 10.  W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu e-mail lub adresu pocztowego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu.
 11.  Z momentem wysłania Klientowi „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usług traktuje się za zawartą.

V Realizacja zamówień

 1. Do prawidłowego korzystania z niektórych zakupionych w Sklepie Produktów i Usług niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na odczytywanie plików PDF oraz/lub programu umożliwiającego oglądanie filmów (np. You Tube). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub niepełną możliwość korzystania z Produktów lub Usług z uwagi na niezainstalowanie lub nieprawidłowe działanie niezbędnych do tego programów. 

VI REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(1) Kodeksu cywilnego oraz art. 638 KC.
 2. Sklep internetowy Polish For You dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia Produktów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, Sklep Internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
 3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.), a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.
 4. W przypadku niezgodnej z zamówieniem lub Regulaminem realizacji zamówienia Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do przesłania reklamacji i reklamowanego Produktu na adres: Polish For You. Karolina Sołtowska, ul. Jeleniogórska 1/3i lok.121, 60-179 Poznań i/lub e-mail: kontakt@polishforyou.eu.
 5. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta, numer paragonu lub faktury VAT, opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z Art. 560 Kodeksu Cywilnego tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

VII Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca informuje, że Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres korespondencyjny: Polish For You. Karolina Sołtowska, ul. Jeleniogórska 1/3i lok.121, 60-179 Poznań i/lub e-mail: kontakt@polishforyou.eu.
 2. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna. 
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie poniesione przez niego płatności. Zwrot płatności następuje przy pomocy tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 5. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta w przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest Produkt w postaci cyfrowej, zapisany na nośniku niematerialnym (np. e-book, webinar, wykład), który za zgodą Klienta został mu dostarczony przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

VIII Dane osobowe

 1. Sprzedawca, w celu niezbędnym do zawarcia oraz wykonania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług, przetwarza dane Klienta. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Karolina Sołtowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Polish For You. Karolina Sołtowska, ul. Jeleniogórska 1/3i lok.121, 60-179 Poznań, NIP: 7772660361, e-mail: kontakt@polishforyou.eu
 3. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów innych niż świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta i Umów o świadczenie Usług chyba, że wyrazi on na to zgodę odrębnym oświadczeniem. Do przesyłania Newslettera Sprzedawca przetwarza także dane Użytkownika, który subskrybował Newsletter. 
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane mogą być poprawiane lub usuwane poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@polishforyou.eu ze stosowną prośbą. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania. 
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że po złożeniu zamówienia do czasu jego realizacji, niezależnie od zgłoszenia żądania usunięcia danych zgodnie z ust. 4, Sprzedawca zachowuje prawo do przetwarzania tych danych osobowych, które są konieczne do realizacji zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług i otrzymania płatności z tytułu sprzedanych Produktów lub Usług. 
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w „Polityce prywatności” dostępnej w Sklepie. 

IX Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Umowy zawierane ze Sprzedawcą zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim lub w języku angielskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.
 4. Aktualny Regulamin jest dostępny dla Klienta w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, gdzie można go pobrać oraz sporządzić jego wydruk. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmiany form płatności i zmiany sposobów dostawy. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

Data publikacji Regulaminu: 09.2021

Regulamin w formacie pdf (kliknij, żeby pobrać)

Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży (kliknij, żeby pobrać)

Formularz reklamacyjny (kliknij, żeby pobrać)

Koszyk
Scroll to Top